Projekt koncepcyjny - rzut www
+
rzut nr 1
+
rzut nr 2
+
Przekrój i wizualizacja 1
+
Przekrój i wizualizacja 2
+
Rysunek1.
+
Rysunek4.
+
Rysunek5.
+
Rysunek7.
+
Rysunek11.
+
Rysunek12.
+
Rysunek13.
+
Rysunek14.
+
Rysunek17.
+
Rysunek20.
+
Rysunek21.
+
Rysunek22.
+

Koncepcja ścieżki naturalnej pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu Jeziora Swarzędzkiego

Projektowana ścieżka pieszo-rowerowa jest kontynuacją rozbudowanej sieci ścieżek i traktów
rowerowych miasta Poznania oraz gminy Swarzędz. Szlak doliną Cybiny rozpoczyna swój bieg na wysokości
miejscowości Gortatowo, skąd ulicą Dolina Cybiny i dalej Darniową prowadzi w mieście Swarzędz wzdłuż
Jeziora Swarzędzkiego do kompleksu sportowo-rekreacyjnego. W tym miejscu następuje włączenie w ul.
Strzelecką, a jednocześnie szlak Doliną Cybiny zostaje przerwany. Brakujący fragment, pozwalający na
kontynuację szlaku wynosi 1,8km. Dalszy przebieg trasy prowadzi od granicy miasta Poznania (skrzyżowanie
ulic Sarniej i Sośnickiej), wzdłuż stawów Antoninek, Młyński Staw, Browarny i Olszak do Jeziora Maltańskiego.
Celem całej inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności terenów nad jeziorem oraz poprawa bezpieczeństwa
użytkowników, obecnie zmuszonych do korzystania z ruchliwej ul. Strzeleckiej (pieszych i rowerzystów).
Ścieżka wpłynie na polepszenie dostępności komunikacyjnej regionu, poprzez skrócenie czasu
przemieszczania się i zapewnienie właściwych, bezpiecznych warunków podróży, przy jednoczesnym
uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Przewiduje się wprowadzenie punktów obserwacyjnych wraz z tablicami informacyjnymi o charakterze
edukacyjnym, przedstawiające walory miejsca.

Projekt koncepcyjny - rzut www

rzut nr 1

rzut nr 2

Przekrój i wizualizacja 1

Przekrój i wizualizacja 2

Rysunek1.

Rysunek3.

Rysunek4.

Rysunek5.

Rysunek7.

Rysunek11.

Rysunek12.

Rysunek13.

Rysunek14.

Rysunek17.

Rysunek20.

Rysunek21.

Rysunek22.